Vyjádření k návrhu Územní studie lokality Ekoflora

26.04.2022

Dne 22. 4. 2022 jsme na Odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování doručili toto vyjádření k Územní studii lokality Ekoflora https://www.liberec.cz/liberec/US-liberec-Ekoflora/

Poslední den, kdy je možné připomínky podat je 6. 5. 2022. Prosíme, pokud máte ještě další připomínky, napište na ruprechtice-horska@seznam.cz .

Vyjádření k návrhu Územní studie lokality Ekoflora

Děkujeme za pobídku k veřejnému projednání a připomínkování, vážíme si Vašeho přístupu.
Z veřejného projednání na základní škole Lesní pod hlavičkou KAM dne 1. 11. 2021 je zjevné, že zájem o rozvoj lokality je značný.

Jako zástupci Osadního výboru Ruprechtice - Horská připomínáme zájem řešit lokalitu jako celek, přejeme si, aby územní studie podpořila návaznost na stávající výstavbu a přinášela zvyšující se kvalitu, nikoli stagnaci či krok zpět v podobě návrhu, který by mohl podpořit koncept satelitních bloků a znehodnocování potenciálu lokality kontextově nepříslušnou výstavbou. Z toho důvodu vřele doporučujeme, resp. požadujeme:

 • Návrhem podpořit identitu místa - vzhledem k tomu, že jde o plánování nové ucelené výstavby, považujeme za nutné, aby nově vzniklá lokalita nebyla pouze lepším sídlištěm, ale byla propojena s okolním prostorem. Značka "Ekoflora" je v místě zavedený pojem a považujeme za vysoce žádoucí udržení kontinuity v podobě např. malé komunitní zahrady, skleníku či jiného místa, které by navazovalo a nadále tvořilo identitu místa - která bude dále navazovat na plánované Lokální centrum Horská a další. Navíc jde o prvky, které významně zvyšují hodnotu lokality. Požadujeme zvětšení veřejného prostranství (parcela 11, případně 6, 12 nebo 13) a na jedné z nich ponechat rezervu pro menší veřejný prostor, ideálně odkazující k původní Ekofloře např. komunitní zahradu, skleník apod. Zároveň zde požadujeme vytvořit alespoň minimální pěší prostupnost územím směrem k lesu (formou úzké, nezpevněné pěšiny). Tuto prostupnost považujeme za důležitou i pro srny a další zvěř, která se zde pohybuje.


 • Změna záměru u objektu Hájenka - objekt staré hájenky je stavbou, která nese historickou stopu původní zástavby v oblasti Horská, má potenciál se stát významným a jedinečným prvkem čtvrti. Hájenka má výhodu, že není památkově chráněná, ale jde pouze o objekt s historickou hodnotou, objekty tohoto typu již nyní jsou a budou stále více ceněny jako příležitost pro rekonstrukce a proměnu v sídlo, které poskytuje luxusní zázemí majiteli a zároveň utváří osobitý charakter čtvrti. Požadujeme, aby územní studie počítala s možností rekonstrukce tohoto domu.
 • Dopravní řešení - Obytná zóna místo navrženého režimu Zóna 30 - stávající výstavba v okolí i navržená lokalita jsou typická zóna s pobytovou funkcí.
  Děti na komunikacích chodí do školy a  ke kamarádům, mezi domy jezdí na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, hrají si. Dospělí zde pobývají, běhají, pohybují se zde psi, kočky. Zavedený způsob odpovídá režimu Obytná zóna, protože ta dovoluje volný pohyb ve společném dopravním a pobytovém prostoru.
  Jakkoli tato dvě dopravní řešení "zóna tempo 30" a "obytná zóna" vypadají podobně, rozdíly jsou velké.
  V režimu Zóna 30 by obyvatelé měli dle § 53 Zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 užívat komunikaci ve smyslu"Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou." Zóna 30, jakkoli vypadá příznivě díky požadovanému snížení rychlosti, zcela opomíjí nároky na pobytovou kvalitu a nárok, aby komunikace byly součástí aktivně užívaného veřejného prostoru. Dalším hlediskem je parkování - režim Zóna 30nevyžaduje vymezení konkrétních parkovacích stání, což by čtvrť mohlo zatížit parkováním návštěvníků se zájmem o rekreaci v lese.
  Požadujeme režim Obytná zóna, která umožňuje cesty užívat dle § 39 Zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000:"v obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce...chodci podléhají pouze povinnosti umožnit vozidlům jízdu, řidiči musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit." To přesně koresponduje s nároky na pobytovou kvalitu, umožňuje volně projet k domu, zároveň na komunikacích trávit čas a pohodlně a bezpečně se pohybovat i bez automobilu. V režimu Obytná zóna je vyžadováno vymezení parkovacích stání (v tomto případě na soukromých pozemcích), což čtvrť chrání před divokým parkováním. Požadujeme, aby lokalita byla navržena v dopravně zklidněném režimu "obytná zóna", a aby i křižovatka s Přírodní ulicí byla navržena s předpokladem, že i Přírodní ulice obytnou zónou bude, např. s předpokladem stavební úpravy formou dlážděné zvýšené křižovatkové plochy.